Directors

Chairman : Mr. M. N. Mehta

Executive Vice Chairman : Mr. Jay Mehta

Directors  : Mr. Hemang D. Mehta

                       : Mr. M. N. Rao

                                    : Mr. B. P. Deshmukh

                       : Mr. K. N. Bhandari

                       : Mr. Hemnabh R. Khatau

                       : Mr. Bimal R. Thakkar

                       : Mr. Ashwani Kumar

                       : Ms. Bhagyam Ramani

                             : Mr. M. N. Sarma

                                                                : Mr. Aman Khanna 

                                                                : Mrs. Radhika Gaekwad 


Managing Director          : Mr. M. S. Gilotra