Directors

 

Chairman                                                    : Mr. M. N. Mehta

 

Executive Vice Chairman                             : Mr. Jay M. Mehta

 

Directors                                                    : Mr. Hemang D. Mehta

                                                                    Mr. Hemnabh R. Khatau

                                                                    Mr. M. N. Rao

                                                                    Mr. B. P. Deshmukh

                                                                    Mr. K. N. Bhandari

                                                                    Mr. Jayant N. Godbole

                                                                    Mr. Bimal R. Thakkar

                                                                    Mrs. Bhagyam Ramani

                                                                    Mr. Ashwani Kumar

Managing Director                                       : Mr. M. S. Gilotra